De Zesling

De Zesling is een initiatief van Luminus, Windkracht Vlaanderen en W-Kracht in Oostkamp en Beernem. De Zesling kan klimaatvriendelijke energie produceren voor ongeveer 18.000 gezinnen. Een deel van de opbrengsten gaat naar de inwoners van Oostkamp en Beernem, onder meer via energie- en landschapsprojecten.

Waarom is dit een goeie plek?

De locatie en het ontwerp van een windmolenpark moeten aan strikte criteria voldoen:

 • windrijk

 • geen negatieve invloed op de natuur

 • niet hinderend voor de luchtvaart

 • maximale benutting van de beschikbare ruimte

 • milieunormen moeten steeds gerespecteerd kunnen worden

 • aansluiten bij bestaande lijnvormige infrastructuren zoals snelwegen en spoorlijnen

De locatie van De Zesling voldoet aan al deze criteria.

Welke windmolens?

De windmolens van De Zesling zijn van het traagdraaiende type met drie wieken. Ze hebben een volle buismast en hun tiphoogte zal maximaal 200 meter bedragen.

De keuze voor grote windmolens heeft verschillende voordelen:

 • ze zijn stiller

 • de wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan

 • binnen hetzelfde gebied kan met minder windmolens meer elektriciteit geproduceerd worden

Waarom windenergie?

Daar zijn veel goeie redenen voor:

 • vervuilt de lucht, de bodem of het water niet

 • maakt ons minder afhankelijk van landen die fossiele brandstoffen produceren

 • zorgt voor extra tewerkstelling in eigen land

 • een onuitputtelijke energiebron

 • draagt niet bij aan de gevaarlijke klimaatverandering

Wat met slagschaduw?

Niemand zal meer dan 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden met een maximum van 8 uur per jaar.

Als de zon schijnt, werpt een windmolen een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw, dit noemen we slagschaduw. Slagschaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Of een bepaalde woning van één, twee of meer windmolens slagschaduw ondervindt, verandert niets aan deze maxima. Het besturingssysteem van een windmolen weet op elk moment wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom bevinden. De windmolen wordt automatisch stilgezet van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

Hoeveel slagschaduw?

 • maximaal 30 minuten per dag

 • met een maximum van 8 uur per jaar

Wat met geluid?

Het project De Zesling is zo ontworpen dat altijd voldaan wordt aan de wettelijke geluidsnormen. Het geluid van moderne windmolens is vooral afkomstig van de draaiende wieken. Afhankelijk van het weer en de afstand tot de windmolen kan dit geluid hoorbaar zijn. Meestal overstemt het geluid dat door takken en bladeren waait het geluid van een windmolen. Bovendien zal het geluid van de windmolens vaak niet hoorbaar zijn door het reeds hoge achtergrondgeluid van de E40.

Hoeveel geluid zouden de windmolens maken?

 • In woongebied overdag nooit meer dan 44 dB, ’s avonds en ’s nachts nooit meer dan 39 dB. Het geluidniveau van 39 dB komt overeen met dat van een gemiddelde frigo die buiten aan de gevel zou staan.

 • ’s Avonds en ’s nachts gaan de turbines trager draaien waardoor ze minder geluid produceren.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek waar de windmolens worden geplaatst. Dit is bij De Zesling zonder meer het geval. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur en sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma.

De windmolen zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering. De windmolen wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een dubbel (aerodynamisch en mechanisch) remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt.

Daarnaast voorziet de fabrikant een onderhoudscontract waarin er een minimale beschikbaarheid gegarandeerd wordt en er dus veel preventief onderhoud gebeurt.

En de natuur?

Windmolens zijn nodig om de klimaatopwarming tegen te gaan. De opwarming van het klimaat heeft niet alleen een impact op mensen, ook de natuur komt er zwaar onder druk door te staan. Toch is het belangrijk dat windmolens niet hinderlijk zijn voor vogels en vleermuizen. Daarom gaat elk windproject samen met een natuurstudie en een advies van het Agentschap Natuur en Bos.

Concreet voor De Zesling kwam de natuurstudie tot deze conclusies:

 • In het gebied zijn geen trekconcentraties of slaapplaatsen van vogels, het is ook geen weidevogelgebied.

 • Om vleermuizen te beschermen zullen enkele windmolens worden stilgelegd op die momenten dat de vleermuizen het meest actief zijn.

Volgende stappen voor De Zesling

 •  26 december 2020: indienen vergunningsaanvraag
 •  22 januari 2021: aanvraag volledig verklaard
 • 1 februari 2021 tot 2 maart: openbaar onderzoek
  Inkijken op de diensten Omgeving van de gemeenten
  Beernem en Oostkamp
  Inkijken op www.omgevingsloketvlaanderen.be
  Bezwaren en steunschriften: via omgevingsloket of per post aan college van burgemeester en schepenen
 •  12 maart 2021: advies colleges van burgemeester en schepenen

 •  21 juli 2021: ten laatste beslissing door de Vlaamse regering
 • begin 2022: spade in de grond
 • najaar 2022: De Zesling levert groene stroom